Linnut

Keski-Suomen ELY-keskuksen maakotka-lausunto maakuntakaavaan

08.03.2023

Tuulivoiman sijoittumisella ja voimaloiden määrällä on erityisesti merkitystä maakotkan kannalta. Maakotka on kansallisessa uhanalaistarkastelussa todettu vaarantuneeksi (uhanalaisuusluokka VU) lajiksi, joka on rauhoitettu.

Maakotkaa pidetään yleisesti tuulivoimaloiden vaikutusten kannalta yhtenä riskialtteimmista lajeista. Törmäyskuolleisuuden osalta lajin tekee riskialttiiksi sen hidas lisääntyminen (alhainen poikastuotto yhdessä myöhäisen pesinnän aloitusiän kanssa).

Lajin on todettu joissakin selvityksissä välttelevän liikkumista tuulivoimapuistoalueilla, minkä on arvioitu voivan aiheuttaa saalistusalueiden menetyksiä ja pesimäpaikkojen siirtymisiä. Valtakunnallisesti Keski-Suomen pohjois- ja itäosan maakotkareviirit sijoittuvat lajin yhtenäisen ja tiheän pesimäalueen reunalla sijaitsevalle harvan maakotkakannan alueelle.

Keski-Suomen maakotkilla on tästä syystä keskeinen merkitys lajin suotuisan suojelutason kannalta. Tuulivoimaan liittyvät alueet ja merkinnät tulee maakuntakaavaan osoittaa ELY-keskuksen näkemyksen mukaan siten, että pesimäkelpoisena säilyneitä lajin reviireitä ei vaaranneta kaavaratkaisulla.

Kaavan taustaksi laaditun selvityksen perusteella Keski-Suomessa on maakotkan elinympäristövaatimusten kannalta potentiaalisia pesimäalueita laajemmin kuin lajin reviireitä nykyisin sijoittuu. Maakuntakaavan vaikutusarvioinnissa tulee huomioida tästä syystä kaavaratkaisun vaikutukset maakotkien mahdollisuuteen käyttää lajille potentiaalista elinympäristöä tulevaisuudessa ja tästä johtuvat vaikutukset maakotkan KeskiSuomen maakotkakannan sijoittumiseen ja kokoon.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavan lähtömateriaalina olevassa analyysissä on lähtökohtaisesti käytetty liian alhaista puskurietäisyyttä maakotkan pesäpaikkoihin liittyen. Lajin reviirin käyttöä tutkineiden selvitysten perusteella laji käyttää varsin aktiivisesti jopa 4–5 kilometrin etäisyydelle pesäpaikasta ulottuvaa aluetta pesimäpaikkojensa ympäristössä. Analyysin tulosta on tarkennettavissa joka tapauksessa lajin reviirinkäyttöä mallintavan selvityksen perusteella.

Natura 2000 -verkosto
Maakotkaan liittyvänä keskeisenä suojelukeinona Keski-Suomessa ovat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat kohteet maakotkan esiintymisalueella. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa kaavan vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluviin kohteisiin. Natura-vaikutusten osalta tulee ELY-keskuksen näkemyksen mukaan huomioida kaavan tuulivoimaa-alueiden aluekohtaisten vaikutusten lisäksi tuulivoima- ja muiden hankkeiden yhteisvaikutukset.

Yhteisvaikutusten merkitystä korostaa erityisesti se, että Keski-Suomen maakotkareviireillä ja niiden ympäristössä on ollut lukuisia tuulivoimahankkeita suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa jo ennen kaavan laadintaa. Osa näistä tuulivoimahankkeista sijoittuu maakunnan ulkopuolelle. Yhteisvaikutusten yhteydessä korostuvat myös tuulivoimasähkön siirtoon liittyvät siirtolinjat ja näiden vaikutukset.

Lue kirjoitus täältä (PDF) alk. sivu 34

Jaa somessa