Avoimuus ja päätöksentekoLainsäädäntö

Miten vastuu toteutuu tuulivoimarakentamisen luvituksessa?

Muutosten keskellä kuntapäättäjät tarvitsevat kokonaisvaltaista ja riippumatonta tietoa kauaskantoisten päätöstensä tueksi. Tuulivoimarakentamisen huumassa on muistettava, että päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia asukkaisiin ja peruuttamattomia vaikutuksia lähiluontoon.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kuntapäättäjät ja -johtajat ovat melko yksipuolisen tiedon varassa tuulivoimarakentamisen suhteen. Tuuliyhtiöt ja vaikutusvaltainen etujärjestö Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) ajavat voimallisesti omaa etuaan, esittäen asiat omista lähtökohdistaan. Oletteko kuulleet monenkin yhtiön myöntävän voimaloiden vaikutuksien asukkaisiin ja luontoon olevan merkittäviä? Saamme toistuvasti lukea, ettei voimaloilla ole kuin vähäistä vaikutusta, eivätkä ne haittaa suojeltua maakotkaa. Vaikka Jyväskylän Yliopiston mukaan tuulivoima on maakotkan pahin vihollinen.

Seireeninpuheista huolimatta, kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on moraalisen ja poliittisen vastuun lisäksi lakiin perustuva virkavastuu, esimerkiksi selvittämisvelvollisuus ennen päätöksiä. Esittelijänä toimivalla viranhaltijalla on tavallista virkavastuuta laajempi esittelijän vastuu, joka koskettaa myös muutosesityksiä tekeviä luottamushenkilöitä. Koska virkamies ja luottamushenkilö käyttävät työssään julkista valtaa, heillä on ehdoton velvoite noudattaa kaikessa toiminnassa lakia sekä toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.
Miten virkamiehet selvittävät ja varmistavat esimerkiksi sen, etteivät he toista lukuisten muiden tuulivoimahankkeiden ja Saarijärven Soidinmäen virheiden myötä ilmenneitä ongelmia?

Soidinmäki on seutukunnan ensimmäinen valmistunut tuulivoimahanke. Hanketta on leimannut kiire, ja päättäjillä on ollut liian vähän aikaa perehtyä asiaan. Poikkeusluvan myötä alueelle rakennettiin seitsemän GE-158 tyypin 5.3/5.5 MW:n tehoista voimalaa, alkuperäisen yhdeksän 3 MW:n voimalan sijaan. Asukkaiden valitukset liian lähelle rakennettavista voimaloista ohitettiin, ja nyt lähin voimala on alle kilometrin etäisyydellä asunnoista. Voimaloiden käynnistymisen jälkeen, asukkaat havahtuivat voimakkaaseen meluun – jopa 2.3 km etäisyydellä.

Saarijärven ympäristöviranomaiset ovat kehottaneet asukkaita pitämään melupäiväkirjaa. Tammikuussa kaupunki tilasi uudet melumallinnukset konsulttiyhtiö FCG:ltä, joka on aiemmin laatinut mallinnuksen samalle voimalatyypille. Melumallinnuksilla pyritään määrittämään riittävä etäisyys voimalan ja asunnon välille. FCG ei ole kyennyt toimittamaan tilausta, sillä selvisi, että meluasiantuntija DI Hannu Nykänen oli jo laatinut yksityishenkilön tilaaman lausunnon nykyisistä Etha Wind Oy:n laatimista mallinnuksista. Nykänen totesi, että Soidinmäen melumallinnus sisältää useita merkittäviä virheitä ja on ’mitätön’. Nykäsen asiantuntijalausunnolla on painoa, sillä hän on laatinut Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat melumallinnuksen ohjeet. Hän on myös todennut, että melumallinnusohjeet sisältävät nykytietojen perusteella puutteita, eivätkä vastaa nykyvoimaloiden mittaluokkaa, johtaen melutasojen aliarviointiin.

Etha Wind Oy:n ja tuuliyhtiö Megatuuli Oy:n tulee kantaa täysi vastuu hankkeen taloudellisista ja oikeudellisista seurauksista. Saarijärven virkamiehillä ja päättäjillä on kuitenkin oma vastuunsa. Perustuslain 118 §:n 2 momentin mukaan esittelijä vastaa omasta esittelystään ja sen lainmukaisuudesta, selvityksen riittävyydestä ja tietojen paikkansapitävyydestä. Lisäksi esittelijä on vastuussa esittelyn perusteella tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta. Jos Megatuuli Oy on saanut luvan rakentamiseen erehdyttämällä väärillä tiedoilla eli petokseen perustuen, tulee myös esittelijän ja lupapäätösten tekijöiden vastuu niin virkarikoksien kuin mahdollisen osallisuudenkin osalta selvittää.

Seutukunnan kaavajohtaja on toistuvasti julkisuudessa väittänyt, että melumallinnuksella kyetään selvittämään riittävä suojaetäisyys asunnon ja voimalan välillä. Esimerkiksi Pirtti-Moskuvan hankkeen seurantaryhmän tilaisuudessa 6.10.2022, hän monisanaisesti kumosi tarpeen vaatia voimaloilta ympäristölupaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Ympäristölupa on kunnan ja asukkaiden etu, sillä se mahdollistaa viranomaiset seuraamaan voimaloiden toimintaa ja tarvittaessa määräämään korjaustoimenpiteitä. Tuuliyhtiöt, kuten Ilmatar Oy, vastustavat ympäristölupamääräystä ’henkeen ja vereen’, sillä silloin melumallinnusten virheellisyys voidaan todeta.

Saarijärven maalaislääkäri moralisoi tuulivoimarakentamiseen kriittisesti suhtautuvia päättäjiä, ja puolsi tuulivoimarakentamista lokakuun 2022 Sampo-lehdessä. Hän viittasi kirjoituksessaan lehmänkauppoihin, vastuun kantamiseen ja ihmisten luottamusta nakertavaan poliittiseen peliin. Läpinäkyvyyden vuoksi, hänen olisi tullut kertoa lukijoille, että yksi Soidinmäen tuulivoimaloista sijaitsee perheen mailla. Hän on korostanut laadukkaan yöunen merkitystä terveydelle, mutta nyt voimalat aiheuttavat uniongelmia asukkaille. Hänellä on vähintään moraalinen vastuu kannanotoistaan.

Kuntapäättäjien toimintatavat ovat Oikeusministeriön aiempaa tarkemman tarkastelun kohteena. Korkein Oikeus on maaliskuussa 2023 tuominnut Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja muut vastaajina olleet kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sakkorangaistuksiin virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Vastuullinen virkamies ja luottamushenkilö eivät lähde laukalle vähättelemään vaikutuksia ja rajoittamaan kuntien ja asukkaiden oikeuksia. He perehtyvät asiaan perusteellisesti, varmistavat tietojen oikeellisuuden riippumattomilta asiantuntijoilta, ja tekevät päätökset kunnan ja asukkaiden hyväksi, niin ettei asioita ratkota vuosikausia eri oikeusasteissa.

Riikka Rajalahti 9.3.2023

Jaa somessa