Tietoiskuvideot teemoittain

Tapahtuma: ’Tuulivoima, uhka luonnolle ja omaisuudellesi?’

Keski-Suomessa on tällä hetkellä tiedossa 350 tuulivoimalan hankkeet. Suomeen jo rakennettujen, rakenteille ja suunnittelussa olevien tuulivoimaloiden määrä on 7 000. Sitran tutkimuksessa määrän arvioidaan vielä kasvavan, joten hankkeiden lisääntyminen on todennäköistä.

Tuulivoimahaitat ja perustuslain omaisuuden suoja, seminaarin avaus - PJ Upi Vartiainen

Pelastetaan Suomen Luonto ry:n puheenjohtaja Upi Vartiaisen avauspuheenvuoro: tuulivoimahaitoista tiedottaminen on vapaaehtoistyötä Suomen luonnon ja suomalaisten puolesta

Tuulivoiman haitat jäävät Suomeen, kun varsinainen taloudellinen tuotto sekä paljolti myös sähkö menevät ulkomaille. Ulkomaalaisten omistamien yhtiöiden hallinnassa on pääosa myös Keski-Suomen tuuliteollisuusalueista.

Seminaarissa huippuasiantuntijat tuovat esille luontoarvot, omaisuuden arvon, ympäristövaikutukset ja monet muut suomalaisille tärkeät asiat, joita tuulivoimarakentaminen uhkaa.

Tuulivoima, ideologisen sähkön kustannusanalyysi - FT Eija-Riitta Korhola

Ilmastopolitiikasta tohtoriksi väitellyt Ilmastopolitiikan tohtori pitkäaikainen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kysyy, ovatko energiapolitiikkaa ohjanneet enemmän politiikkojen mielikuvat kuin todelliset faktat. "Uusiutuvat energiamuodot jatkuvine keskeytyksineen eivät toimi luvatulla tavalla, ennen kuin olemme oppineet varastoimaan sähköä kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Poliitikot eivät ymmärrä energiapolitiikan perusfaktoja, vaan ovat vahvojen mielikuvien ohjaamia. Mielikuvapolitiikka on johdattanut meitä haavoittuvaan ja vaaralliseen maailmaan, mitä Euroopan tilanne nyt hyvin havainnollistaa. Uusiutuvat ovat kasvattaneet riippuvuuttamme Venäjästä, mikä on valitettavasti heikentänyt omaa tilannettamme", harmittelee Korhola.

Tuulivoimatuotantoon liittyvät maanvuokrasopimukset ja siirtolinjojen ja tiealueiden pakkolunastukset - Metsänhoitaja Pauli Rintala

Suomalaisten omaisuus vaarassa? MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala arvioi tuulivoiman rakentamista maanomistajien näkökulmasta, joka teettää nyt runsaasti töitä. "Tuhannet uudet tuulivoimalat ovat suuri kysymys. Pelkästään voimaloiden edellyttämät sähkönsiirtolinjat koskettavat kymmeniä tuhansia maanomistajia.

Osa maanomistajista voi saada hyvänkin korvauksen, mutta suuri osa maanomistajista saattaa joutua tyytymään minimikorvaukseen pakkolunastuksen kautta. Tämä aiheuttaa ymmärrettävää huolta", kertoo Rintala.

Tuulivoiman haitat terveydelle - Professori emeritus Kimmo Suomi

Emeritusprofessori Kimmo Suomi tarkasteli esityksessään tuulivoiman terveyshaittoihin liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia. Hänen johdollaan tehtiin äskettäin kansainvälisistä tuulivoimaloiden äänihaitoista kirjallisuuskatsaus. 300 tutkimuksen joukosta valittiin tarkempaan tarkasteluun 100 tutkimusta.

Ne osoittivat kiistatta tuulivoimalamelun ja infraäänen aiheuttamia terveyshaittoja. Suomessa riippumattomia sosiologisia- tai terveystutkimuksia ei ole juuri toteutettu. Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa, melun ja infraäänen vaikutukset terveyteen sen sijaan ovat lukuisten ja laajojen tutkimuksen kohteena.

Tuulivoimamelun melusääntely, sen puutteet sekä melun haittavaikutukset - DI Hannu Nykänen

DI Hannu Nykänen: Arvioi tuulivoimaloiden meluvaikutuksia ja melumallinnuksia. "Nykyisissä mallinnusohjeissa on puutteita, eivätkä konsultit noudata niitäkään. Tuulivoimalat rakennetaan useimmiten liian lähelle toisiaan, jolloin melumallinnukset eivät päde.

Mm. äänen etenemisen epävarmuutta ja merkityksellistä sykintää ei oteta huomioon ohjeistuksessa. Tästä syystä mallinnukset eivät anna totuuden mukaista kuvaa meluhaitoista".

Tuulivoimateollisuusalueen rakentamisen ja käytönaikaiset ympäristölaskelmat ja kierrätys - PJ Upi Vartiainen

Puheenjohtaja Upi Vartiainen: "Tuulivoimapuistot" nimitys on tuuliyhtiöiden tarkoituksellisesti luotu "kaunis" käsite, oikea nimitys on "Tuulivoimateollisuusalue".

Pääosa voimalan rakenteista tulee ulkomailta, pitkien laivakuljetusmatkojen takaa. Myös rekkakuljetukset satamista rakennuspaikalle ovat sekä määrällisesti ja kooltaan erittäin suuria. Rakennuspaikoilta, tiestön ja siirtolinjojen alta kaadetaan paljon metsää, joten metsäkato on todella merkittävää.

Paikalla tehtävät kalliomurskaukset, teiden rakentaminen sekä voimaloiden perustusten rakentaminen tarkoittaa miljoonia tonneja betonia ja harjaterästä sekä kymmenien tuhansien rekkakuljetusten määrää.
Kun todelliset ympäristötaselaskelmat on luotettavasti tehty puolueettomilla asiantuntijoilla, niin tullaan siihen tulokseen, että tuulivoima ei voi olla missään olosuhteessa kestävää kehitystä ja niin puhdasta ja ilmaista energiaa, kuin on annettu ymmärtää.

Puhumattakaan vaikutuksista, jotka tulevat esimerkiksi käytönaikaisista voimaloiden rikkoontumisista ja tulipaloista, öljyjen valumisesta ja eroosion vaikutuksesta siivistä irtoavien mikromuovien päätyminen herkkään luontoon ja pohjavesiin.

Enontekiön kunnassa on jo hylättyjä tuulivoimaloita, jotka ovat seisoneet jo 10 vuotta käyttämättöminä ja tuulivoimayhtiön toiminta on lopetettu. Kuka vastaa sen purkamisesta? Onko tämä tulevaisuus muidenkin voimaloiden osalta, kun toiminta päättyy?

Tuulivoimarakentamista koskevat lakimuutokset ja lain muutostarpeet - KTM Riitta Lindgren

KTM ja Suomen Tuulivoima Kansalaisyhdistys Ry:n hallituksen jäsen Riitta Lindgren käsitteli esityksessään tuulivoimarakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Hän korosti mm. että kaikki tuulivoimahankkeet tulisi säätää ympäristölupavelvollisiksi. Nykyisin tuulivoimahankkeilta edellytetään ympäristölupaa vain tapauskohtaisesti. Kaikki tuulivoimahankkeet ja niiden tarvitsemat sähkönsiirtolinjat tulisi saattaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) menettelyn piiriin.

Hän esitti myös, että Suomeen tarvittaisiin tuulivoimahankkeiden sijoittamista, rakentamista ja toimintaa kokonaisvaltaisesti ohjaava ja säätelevä tuulivoimalaki, jossa säädettäisiin myös haittojen torjunnasta.

Allekirjoita kansalaisaloite: tästä

Kotiseudun puolesta - Tohtori Margareta Haveri­­nen-Brandt

Tuulivoimarakentamisen etenemistä on seurannut monesta näkökulmasta kansainvälisenä oopperalaulajana tunnettu musiikin tohtori Margareta Haverinen-Brandt, Pro Vuorijärvet ry:n puheenjohtaja.

Haverinen-Brandtin sukutila Vuorijärvillä ajautuu käyttökelvottomaksi, jos lähelle suunniteltu useiden kymmenien Eiffel-tornin korkuisten voimaloiden tuuliteollisuusalue toteutuu.

"Nykyinen ainutlaatuinen metsä- ja järviluonto olisivat iäksi mennyttä valtavalta alueelta. Oma tilanne tietysti huolestuttaa, mutta kansallisesti on todella karmea näkymä, että suuri osa suomalaisista on vaarassa menettää huomattavan osan omaisuudestaan. Satojen tuhansien suomalaisten omaisuuden arvo voi romahtaa", varoittaa Haverinen-Brandt.

Tapahtuma: ’Tuulivoima, uhka luonnolle ja omaisuudellesi?’ - seminaarin koko tallenne

Paneelikeskustelu

Paneelissa käsiteltiin mm. melumittauksia, melumallinnuksia, kiinteistöjen arvon alenemista, tuulivoimaloiden purkamista, ulkomaalaisomistusta, kiinteistöveroja ja sähkömagneettista säteilyä.

Paneelin osallistujat kertoivat eri paikkakunnilta esimerkkejä siitä millaisiin ongelmiin ja haittoihin jo rakennetut ja suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat johtaneet. Erityisen tärkeäksi nähtiin oikean ja riippumattoman tiedon välittämisen kuntapäättäjille riittävän ajoissa sekä vaadittiin päättäjiltä vastuuta ja perehtymistä tuulivoiman haittavaikutuksiin.

Tuuliteollisuuden toimijat ovat usein kevyin perustein "kokeilemassa" kuntien kantaa tuulivoimarakentamiseen esimerkiksi ilman tarkempaa tuulimittausta, jota rahoittajat joka tapauksessa vaativat. Näin he tuhlaavat lukuisten viranhaltijoiden ja asukkaiden aikaa ja rahaa aivan turhaan.